Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Calendar

日历ri⁴ li⁴calendar
  1. Days
  2. Weeks
  3. Months
  4. Seasons
  5. Years

Days

tian¹day
ri⁴ 文day
前天qian² tian¹the day before yesterday
昨天zuo² tian¹yesterday
今天jin¹ tian¹today
明天ming² tian¹tomorrow
后天hou⁴ tian¹the day after tomorrow

Weeks

星期xing¹ qi¹week
zhou¹week
周末zhou¹ mo⁴weekend
星期一xing¹ qi¹ yi¹Monday
星期二xing¹ qi¹ er⁴Tuesday
星期三xing¹ qi¹ san¹Wednesday
星期四xing¹ qi¹ si⁴Thursday
星期五xing¹ qi¹ wu³Friday
星期六xing¹ qi¹ liu⁴Saturday
星期天xing¹ qi¹ tian¹Sunday
星期日xing¹ qi¹ ri⁴ 文Sunday

Months

yue⁴month
一月yi² yue⁴January
二月er⁴ yue⁴February
三月san¹ yue⁴March
四月si⁴ yue⁴April
五月wu³ yue⁴May
六月liu⁴ yue⁴June
七月qi¹ yue⁴July
八月ba¹ yue⁴August
九月jiu³ yue⁴September
十月shi² yue⁴October
十一月shi² yi² yue⁴November
十二月shi² er⁴ yue⁴December

Seasons

季节ji⁴ jie²season
季度ji⁴ du⁴quarter
春天chun¹ tian¹spring
春季chun¹ ji⁴spring
夏天xia⁴ tian¹summer
夏季xia⁴ ji⁴summer
秋天qiu¹ tian¹autumn, fall
秋季qiu¹ ji⁴autumn, fall
冬天dong¹ tian¹winter
冬季dong¹ ji⁴winter

Years

nian²year
年代nian² dai⁴decade
世纪shi⁴ ji⁴century
千年qian¹ nian²millennium
前年qian² nian²two years ago
去年qu⁴ nian²last year
今年jin¹ nian²this year
来年lai² nian²next year
明年ming² nian²next year
后年hou⁴ nian²in two years