Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Cities

首都shou³ du¹capital
大城市da⁴ cheng² shi⁴large city
城市cheng² shi⁴city, town
市镇shi⁴ zhen⁴small town
cun¹village
  1. China
  2. Worldwide
  3. Attachment

China

北京Bei³ jing¹Beijing
成都Cheng² du¹Chengdu
重庆Chong² qing⁴Chongqing
广州Guang³ zhou¹Guangzhou
杭州Hang² zhou¹Hangzhou
香港Xiang¹ gang³Hong Kong
南京Nan² jing¹Nanjing
上海Shang⁴ hai³Shanghai
深圳Shen¹ zhen⁴Shenzhen
天津Tian¹ jin¹Tianjin
武汉Wu³ han⁴Wuhan
西安Xi¹ an¹Xi'an

Worldwide

柏林Bo² lin²Berlin
孟买Meng⁴ mai³Bombay
开罗Kai¹ luo²Cairo
伦敦Lun² dun¹London
马德里Ma³ de² li³Madrid
墨西哥城Mo⁴ xi¹ ge¹ Cheng²Mexico City
莫斯科Mo⁴ si¹ ke¹Moscow
纽约Niu³ yue¹New York
巴黎Ba¹ li²Paris
罗马Luo² ma³Rome
圣保罗Sheng⁴ Bao³ luo²Sao Paolo
首尔Shou³ er³Seoul
东京Dong¹ jing¹Tokyo

Attachment