Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Countries

国家guo² jia¹country, state
…人~ren²inhabitant, citizen
中国人Zhong¹ guo² ren²Chinese citizen
华人hua² ren²ethnic Chinese
外国人wai⁴ guo² ren²foreigner
  1. China
  2. Asia
  3. America
  4. Africa and Western Asia
  5. Europe
  6. Australia and Oceania
  7. Attachment

China

中国Zhong¹ guo²China
中华人民共和国Zhong¹ hua² ren² min² gong⁴ he² guo²Peoples Republic of China
中国大陆Zhong¹ guo² da⁴ lu⁴Mainland China
香港Xiang¹ gang³Hong Kong
澳门Ao³ men²Macau
台湾Tai² wan¹Taiwan

Asia

阿富汗A¹ fu⁴ han⁴Afghanistan
印度Yin⁴ du⁴India
印度尼西亚Yin⁴ du⁴ ni² xi¹ ya⁴Indonesia
印尼Yin⁴ ni²Indonesia
日本Ri⁴ ben³Japan
马来西亚Ma³ lai² xi¹ ya⁴Malaysia
蒙古国Meng³ gu³ guo²Mongolia
朝鲜Chao² xian¹North Korea
巴基斯坦Ba¹ ji¹ si¹ tan³Pakistan
菲律宾Fei¹ lü⁴ bin¹Philippines
新加坡Xin¹ jia¹ po¹Singapore
韩国Han² guo²South Korea
泰国Tai⁴ guo²Thailand
越南Yue⁴ nan²Vietnam

America

阿根廷A¹ gen¹ ting²Argentina
巴西Ba¹ xi¹Brazil
加拿大Jia¹ na² da⁴Canada
墨西哥Mo⁴ xi¹ ge¹Mexico
美国Mei³ guo²United States

Africa and Western Asia

埃及Ai¹ ji²Egypt
伊朗Yi¹ lang³Iran
以色列Yi³ se⁴ lie⁴Israel
南非Nan² fei¹South Africa
土耳其Tu³ er³ qi²Turkey

Europe

奥地利Ao³ di⁴ li⁴Austria
法国Fa³ guo²France
德国De² guo²Germany
希腊Xi¹ la⁴Greece
意大利Yi⁴ da⁴ li⁴Italy
荷兰He² lan²Netherlands
波兰Bo¹ lan²Poland
葡萄牙Pu² tao² ya²Portugal
俄罗斯E² luo² si¹Russia
俄国E² guo²Russia
西班牙Xi¹ ban¹ ya²Spain
瑞士Rui⁴ shi⁴Switzerland
英国Ying¹ guo²United Kingdom

Australia and Oceania

澳大利亚Ao³ da⁴ li⁴ ya⁴Australia
新西兰Xin¹ xi¹ lan²New Zealand

Attachment