Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Food and drinks

食品shi² pin³food
cai⁴dish, vegetable
素菜su⁴ cai⁴vegetarian dish
饮料yin³ liao⁴beverage
  1. Fruits
  2. Vegetables
  3. Cereals
  4. Meat
  5. Other food
  6. Chinese dishes
  7. Spices
  8. Beverages
  9. Verbs
  10. Cook- and tableware

Fruits

水果shui³ guo³1fruit
苹果ping² guo³apple
xing⁴ (zi)apricot
香蕉xiang¹ jiao¹banana
樱桃ying¹ tao²cherry
ye¹ (zi)coconut
榴莲liu² lian²durian
哈密瓜ha¹ mi⁴ gua¹honeydew melon
猕猴桃mi² hou² tao²kiwi
柠檬ning² meng²lemon
青柠qing¹ ning²lime
ju² (zi)mandarin
坚果jiang¹ guo³nut
cheng² (zi)orange
木瓜mu⁴ gua¹papaya
tao² (zi)peach
花生hua¹ shengpeanut
li² (zi)pear
菠萝bo¹ luo²pineapple
li³ (zi)plum
草莓cao³ mei²strawberry
西瓜xi¹ gua¹water melon

Vegetables

蔬菜shu¹ cai⁴1vegetable
芦笋lu² sun³asparagus
竹笋zhu² sun³bamboo shoots
dou⁴ (zi)bean
豆芽dou⁴ ya²bean sprout
甜椒tian² jiao¹bell pepper
甘蓝gan¹ lan²cabbage
胡萝卜hu² luo² bocarrot
黄瓜huang² gua¹cucumber
qie² (zi)eggplant
蘑菇mo² gumushroom
洋葱yang² cong¹onion
豌豆wan¹ dou⁴pea
土豆tu³ dou⁴potato
马铃薯ma³ ling² shu³potato
南瓜nan² gua¹pumpkin
萝卜luo² boradish
沙拉sha¹ la¹salad
菠菜bo¹ cai⁴spinach
红薯hong² shu³sweet potato
西红柿xi¹ hong² shi⁴tomato
番茄fan¹ qie²tomato

Cereals

粮食liang² shi²cereals (grain)
小麦xiao³ mai⁴wheat
mi³rice
米饭mi³ fan⁴boiled rice
玉米yu⁴ mi³maize (corn)
面条mian⁴ tiao²noodles
米粉mi³ fen³rice noodles
面包mian⁴ bao¹bread

Meat

rou⁴meat
猪肉zhu¹ rou⁴pork
牛肉niu² rou⁴beef
羊肉yang² rou⁴mutton, lamb
鸡肉ji¹ rou⁴chicken
yu²fish
海鲜hai³ xian¹seafood

Other food

黄油huang² you²butter
蛋糕dan⁴ gao¹cake
糖果tang² guo³candy
奶酪nai³ lao⁴cheese
饼干bing³ gan¹cookie
曲奇qu³ qi²cookie
奶油nai³ you²cream
鸡蛋ji¹ dan⁴egg
蜂蜜feng¹ mi⁴honey
冰淇淋bing¹ qi² lin²ice cream
you²oil
tang¹soup
豆腐dou⁴ futofu, bean curd
酸奶suan¹ nai³yogurt

Chinese dishes

杂碎za² sui⁴Chop suey
点心dian³ xin¹Dim sum
饺子jiao³ ziDumplings
炒面chao³ mian⁴Fried noodles
炒饭chao³ fan⁴Fried rice
火锅huo³ guo¹Hot pot
宫保鸡丁gong¹ bao³ ji¹ ding¹Kung Pao chicken
麻婆豆腐ma² po² dou⁴ fuMapo doufu
北京烤鸭bei³ jing¹ kao³ ya¹Peking duck
春卷chun¹ juan³Spring rolls
糖醋里脊tang² cu⁴ li³ ji³Sweet and sour pork
咕噜肉gu¹ lu¹ rou⁴Sweet and sour pork
馄饨hun² tun²Wontons

Spices

香料xiang¹ liao⁴1spice
辣椒la⁴ jiao¹chili
桂皮gui⁴ pi²cinnamon
丁香ding¹ xiang¹clove, liliac
孜然zi¹ ran²cumin
咖喱ga¹ li²curry
jiang¹ginger
胡椒hu² jiao¹pepper
yan²salt
酱油jiang⁴ you²soy sauce
八角ba¹ jiao³star anise
tang²sugar
cu⁴vinegar
tian²sweet
suan¹sour
xian²salty
ku³bitter
la⁴hot, spicy
xiang¹fragrant
好吃hao³ chi¹delicious

Beverages

shui³water
咖啡ka¹ fei¹coffee
cha²tea
绿茶lü⁴ cha²green tea
红茶hong² cha²black tea
乌龙茶wu¹ long² cha²Oolong tea
茉莉花茶mo⁴ li⁴ hua¹ cha²Jasmine tea
冰茶bing¹ cha²ice tea
果汁guo³ zhi¹fruit juice
汽水qi⁴ shui³lemonade
可乐ke³ le⁴cola
牛奶niu² nai³cow's milk
豆浆dou⁴ jiang¹soy milk
jiu³alcohol
啤酒pi² jiu³beer
葡萄酒pu² tao² jiu³wine
米酒mi³ jiu³rice wine
白酒bai² jiu³Baijiu

Verbs

chi¹ [fan⁴]to eat
he¹to drink
做饭zuo⁴ fan⁴to cook, to prepare food
煮饭zhu³ fan⁴to cook
dun⁴to stew
shao¹to braise
zheng¹to steam
zhu³to boil
chao³to stir-fry
jian¹to pan-fry
zha²to deep fry
hong¹to bake
kao³to roast
烧烤shao¹ kao³to barbecue

Cook- and tableware

杯子bei¹ zicup, glass
玻璃杯bo¹ li² bei¹glass
盘子pan² ziplate
wan³bowl
筷子kuai⁴ zichopsticks
叉子cha¹ zifork
dao¹knife
shao²spoon
小勺xiao³ shao²teaspoon
guo¹pot
平底锅ping² di³ guo¹frying pan
炒锅chao³ guo¹wok