Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Geography

世界shi⁴ jie⁴world
地球di⁴ qiu²Earth (planet)
世界、地球shi⁴ jie⁴world, Earth
地图di⁴ tu²map
  1. Geography
  2. Cardinal directions
  3. Continents
  4. Oceans

Geography

大陆da⁴ lu⁴continent
半岛ban⁴ dao³peninsula
岛屿dao³ yu³island
山脉shan¹ mai⁴mountain range
shan¹mountain
火山huo³ shan¹volcano
qiu¹hill
山谷shan¹ gu³valley
海洋hai³ yang²ocean
hai³sea
湖泊hu² po¹lake
池塘chi² tang²pond
河流he² liu²river
溪流xi¹ liu²stream

Cardinal directions

西北东北
xi¹ bei³bei³ (fang¹)dong¹ bei³
northwestnorthnortheast
西
xi¹ (fang¹)zhong¹dong¹ (fang¹)
westcentreeast
西南东南
xi¹ nan²nan² (fang¹)dong¹ nan²
southwestsouthsoutheast


Continents

亚洲Ya⁴ zhou¹Asia
非洲Fei¹ zhou¹Africa
美洲Mei³ zhou¹America
北美洲Bei³ mei³ zhou¹North America
南美洲Nan² mei³ zhou¹South America
欧洲Ou¹ zhou¹Europe
澳洲Ao³ zhou¹Australia
大洋洲Da⁴ yang² zhou¹Oceania
南极洲Nan² ji² zhou¹Antarctica

Oceans

太平洋Tai⁴ ping² yang²Pacific Ocean
大西洋Da⁴ xi¹ yang²Atlantic Ocean
印度洋Yin⁴ du⁴ yang²Indian Ocean
北冰洋Bei³ bing¹ yang²Arctic Ocean
南冰洋Nan² bin¹ yang²Southern Ocean