Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Adjectives

hao³good, OK
shuai⁴handsome
漂亮piao⁴ liangpretty, beautiful
mei³ (li⁴)beautiful
开心kai¹ xin¹happy
高兴gao¹ xing⁴glad, happy
快乐kuai⁴ le⁴happy, merry
舒服shu¹ fucomfortable, well
huai⁴bad, broken
难看nan² kan⁴ugly, unsightly
chou³ (e⁴)ugly, repulsive
1
难过nan² guo⁴sad, unwell
郁闷yu⁴ men⁴depressed
2
3

da⁴big, large
duo¹many, much
chang²long
kuan¹wide, broad
gao¹high, tall
1
shen¹deep, dark
cu¹thick, coarse
pang⁴fat
zhong⁴heavy, serious
qiang²strong, powerful
xiao³small, little
shao³few, little
duan³short (length)
zhai³narrow
di¹low
ai³short (height)
qian³shallow, light (colour)
xi⁴thin, fine
shou⁴thin, slim
qing¹light, soft
ruo⁴weak, feeble

da⁴old (people)
lao³old (people)
jiu⁴old (things)
zao³early
kuai⁴fast, quick
(kao⁴) jin⁴near, close
xiao³young
shao⁴young
xin¹new
wan³late
man⁴slow
(yao²) yuan³far

re⁴hot
wen¹ (nuan³)warm
qing²clear, sunny
湿 ( chao²) shi¹wet, moist
ruan³soft, flexible
bao³eaten full
滿man³full
leng³cold
liang²cool
yin¹cloudy, shady
gan¹dry
ying⁴hard, stiff
饿e⁴hungry
kong¹empty

dui⁴right
zhen¹true
便宜pian² yicheap
容易rong² yi⁴easy
简单jian³ dan¹simple
聪明cong¹ mingsmart, clever
cuo⁴wrong
jia³false
(ang²) gui⁴expensive
(kun⁴) nan²hard, difficult
复杂fu⁴ za²complicated
ben⁴stupid