Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Units of measurement

  1. Length
  2. Area
  3. Volume
  4. Mass
  5. Time
  6. SI prefixes

Length

长度chang² du⁴length
宽度kuan¹ du⁴width
高度gao¹ du⁴height
Metric
 Mainland China,
Hong Kong etc.
Taiwan 
km公里gong¹ li³公里gong¹ li³kilometre
km千米qian¹ mi³公里gong¹ li³kilometre
mmi³公尺gong¹ chi³metre
dm分米fen¹ mi³公寸gong¹ cun⁴decimetre
cm厘米li² mi³公分gong¹ fen¹centimetre
mm毫米hao² mi³公厘gong¹ li²millimetre
Chinese (traditional)
500 mli³mile
33 ⅓ myin³
3 ⅓ mzhang⁴
33 ⅓ cmchi³foot
3 ⅓ cmcun⁴inch
Imperial (english)
mi英里ying¹ li³mile
ydma³yard
ft英尺ying¹ chi³foot
in英寸yin¹ cun⁴inch


Area

面积mian⁴ ji¹area
平方…ping² fang¹ ...square ...
Metric
km2平方公里ping² fang¹ gong¹ li³square kilometre
ha公顷gong¹ qing³hectare
a公亩gong³ mu³are
m2平方米ping² fang¹ mi³square metre
cm2平方厘米ping² fang¹ li² mi³square centimetre

Volume

体积ti³ ji¹volume
立方…li⁴ fang¹ ...cubic ...
Metric
m3立方米li⁴ fang mi³cubic metre
cm3立方厘米li⁴ fang li² mi³cubic centimetre
l (gong¹) sheng¹litre
dl分升fen¹ sheng¹decilitre
cl厘升li² sheng¹centilitre
ml毫升hao² sheng¹millilitre

Mass

重量zhong⁴ liang⁴weight, mass
Metric
tdun¹tonne
kg公斤gong¹ jin¹kilogram
kg千克qian¹ ke⁴kilogram
gke⁴gram
mg毫克hao² ke⁴milligram
Chinese (traditional)
50 kgdan⁴hundredweight
500 gjin¹pound
50 gliang³ounce

Time


SI prefixes

1024Yyao² CN HKyotta-
1024Yyou⁴ TWyotta-
1021Zze² CN HKzetta-
1021Zjie¹ TWzetta-
1018Eai⁴exa-
1015Ppai¹peta-
1012Ttai⁴ CN HKtera-
1012Tzhao⁴ TWtera-
109Gji²giga-
106Mzhao⁴ CN HKmega-
106M百万bai³ wan⁴ TWmega-
104mawan⁴myria-
103kqian¹kilo-
102hbai³hecto-
101dashi²deca-
10-1dfen¹deci-
10-2cli²centi-
10-3mhao²milli-
10-4mosi¹myrio-
10-6µwei²micro-
10-9nna⁴ CN HKnano-
10-9nnai⁴ TWnano-
10-12ppi²pico-
10-15ffei¹femto-
10-18aatto-
10-21zze⁴ CN HKzepto-
10-21zjie⁴ TWzepto-
10-24yyao¹ CN HKyocto-
10-24yyou¹ TWyocto-