Xue-Hanyu.com: Chinesisch lernen:

Wortschatz: Zahlen

  1. Kardinalzahlen
  2. Ordinalzahlen
  3. Brüche
  4. Mathematik
  5. Anhang

Kardinalzahlen

 0 língnull
1eins
2èrzwei
2liǎngzwei
3sāndrei
4vier
5fünf
6liùsechs
7sieben
8acht
9jiǔneun
10shízehn
100bǎihundert
1 000qiāntausend
10 000wànzehntausend
100 000十万shíwànhundertausend
106百万bǎiwànMillion
107千万qiānwàn10 Millionen
108亿100 Millionen
1012万亿wànyìBillion
1012zhàoBillion

Bespiele

12十二shí'èr
20二十èrshí
24二十四èrshísì
150一百五十yìbǎi wǔshí
3609三千六百零九sānqiān liùbǎi líng jiǔ
108104100
1,2003,4500
亿两千四千五百
9,8760,0504
亿八千七百六十五百
3,0000,0012
亿一十

Ordinalzahlen

Ordinalzahlen werden durch das Hinzufügen der Vorsilbe aus Kardinalzahlen gebildet.

Im Gegensatz zu Kardinalzahlen wird vor Zählwörtern nie durch ersetzt.

首个shǒu gèerste
第一个dì-yí gèerste
第二个dì-èr gèzweite
第…个dì-... gè...te
倒数第…个dàoshǔ dì-... gè...letzte
倒数第二个dàoshǔ dì-èr gèvorletzte
倒数第一个dàoshǔ dì-yí gèletzte
最后的zuìhòu deletzte
上上个shàng shàng gèvorletzte
shàng (yí)letzte
(vorherige)
zhè(i) (yí)diese
xià (yí)nächste
下下个xià xià gèübernächste

Brüche

1/2bànhalb
1/3三分之一sān fēnzhī yīein Drittel
1/4四分之一sì fēnzhī yīein Viertel
3/4四分之三sì fēnzhī sāndrei Viertel
A/BB分之AB fēnzhī AA Teile von B
%白分之…bái fēnzhī ...Prozent

Mathematik

+jiāplus
jiǎnminus
×乘以chéngyǐmal
÷除以chúyǐgeteilt durch
=ist gleich
=等于děngyúist gleich
x2平方píngfāngim Quadrat
x3立方lìfānghoch 3
xn…方... fānghoch ...
…根... gēn...te Wurzel aus

Anhang