Xue-Hanyu.com: Estudiar chino:

Vocabulario: Números

  1. Números cardinales
  2. Números ordinales
  3. Fracciones
  4. Matemáticas
  5. Anexo

Números cardinales

 0 língcero
1uno
2èrdos
2liǎngdos
3sāntres
4cuatro
5cinco
6liùseis
7siete
8ocho
9jiǔnueve
10shídiez
100bǎicien
1 000qiānmil
10 000wàndiez mil
100 000十万shíwàncien mil
106百万bǎiwànmillón
107千万qiānwàn10 millones
108亿100 millones
1012万亿wànyìbillón
1012zhàobillón

Ejemplos

12十二shí'èr
20二十èrshí
24二十四èrshísì
150一百五十yìbǎi wǔshí
3609三千六百零九sānqiān liùbǎi líng jiǔ
108104100
1,2003,4500
亿两千四千五百
9,8760,0504
亿八千七百六十五百
3,0000,0012
亿一十

Números ordinales

Ordnial numbers are created by adding the prefix to a cardinal number.

Unlike cardinal numbers, is never changed to if preceeding a measure word.

首个shǒu gèprimero/-a
第一个dì-yí gèprimero/-a
第二个dì-èr gèsegundo/-a
第…个dì-... gè...o/a
倒数第…个dàoshǔ dì-... gè...o/a último/-a
倒数第二个dàoshǔ dì-èr gèpenúltimo/-a
倒数第一个dàoshǔ dì-yí gèúltimo/-a
最后的zuìhòu deúltimo/-a
上上个shàng shàng gè
shàng (yí)anterior
zhè(i) (yí)esta/-a
xià (yí)próximo/-a
下下个xià xià gèsubsiguiente

Fracciones

1/2bàn
1/3三分之一sān fēnzhī yī
1/4四分之一sì fēnzhī yī
3/4四分之三sì fēnzhī sān
A/BB分之AB fēnzhī A
%白分之…bái fēnzhī ...

Matemáticas

+jiāmás
jiǎnmenos
×乘以chéngyǐpor
÷除以chúyǐdividido por
=es igual a
=等于děngyúes igual a
x2平方píngfāngcuadrado de
x3立方lìfāngcubo de
xn…方... fāngelevado a ..
…根... gēnraíz ...a de

Anexo