Xue-Hanyu.com: Étudier le chinois:

Vocabulaire: Nombres

  1. Nombres cardinals
  2. Nombres ordinals
  3. Fraction
  4. Mathématiques
  5. Annexe

Nombres cardinals

 0 língzéro
1un
2èrdeux
2liǎngdeux
3sāntrois
4quatre
5cinq
6liùsix
7sept
8huit
9jiǔneuf
10shídix
100bǎicent
1 000qiānmille
10 000wàndix mille
100 000十万shíwàncent mille
106百万bǎiwànmillion
107千万qiānwàn10 millions
108亿100 millions
1012万亿wànyìbillion
1012zhàobillion

Exemples

12十二shí'èr
20二十èrshí
24二十四èrshísì
150一百五十yìbǎi wǔshí
3609三千六百零九sānqiān liùbǎi líng jiǔ
108104100
1,2003,4500
亿两千四千五百
9,8760,0504
亿八千七百六十五百
3,0000,0012
亿一十

Nombres ordinals

Ordnial numbers are created by adding the prefix to a cardinal number.

Unlike cardinal numbers, is never changed to if preceeding a measure word.

首个shǒu gèpremier(e)
第一个dì-yí gèpremier(e)
第二个dì-èr gèdeuxième
第…个dì-... gè...ème
倒数第…个dàoshǔ dì-... gè...ème avant-dernièr(e)
倒数第二个dàoshǔ dì-èr gèavant-dernier(e)
倒数第一个dàoshǔ dì-yí gèdernier(e)
最后的zuìhòu dedernier(e)
上上个shàng shàng gè
shàng (yí)précédent(e)
zhè(i) (yí)ce ...-ci
xià (yí)prochain(e)
下下个xià xià gèsuivant le prochain(e)

Fraction

1/2bàn
1/3三分之一sān fēnzhī yī
1/4四分之一sì fēnzhī yī
3/4四分之三sì fēnzhī sān
A/BB分之AB fēnzhī A
%白分之…bái fēnzhī ...

Mathématiques

+jiāplus
jiǎnmoins
×乘以chéngyǐfois
÷除以chúyǐdivisé par
=égale
=等于děngyúégale
x2平方píngfāngcarré de
x3立方lìfāngcube de
xn…方... fāngpuissance ..ème de
…根... gēnracine ...ème de

Annexe