Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Numbers

  1. Cardinal numbers
  2. Ordinal numbers
  3. Fractions
  4. Maths
  5. Attachment

Cardinal numbers

 0 ling²zero
1yi¹one
2er⁴two
2liang³two
3san¹three
4si⁴four
5wu³five
6liu⁴six
7qi¹seven
8ba¹eight
9jiu³nine
10shi²ten
100bai³hundred
1 000qian¹thousand
10 000wan⁴10 thousand
100 000十万shi² wan⁴100 thousand
106百万bai³ wan⁴million
107千万qian¹ wan⁴10 millions
108亿yi⁴100 millions
1012万亿wan⁴ yi⁴trillion
1012zhao⁴trillion

Examples

12十二shi² er⁴
20二十er⁴ shi²
24二十四er⁴ shi² si⁴
150一百五十yi⁴ bai³ wu³ shi²
3609三千六百零九san¹ qian¹ liu⁴ bai³ ling² jiu³
108104100
1,2003,4500
亿两千四千五百
9,8760,0504
亿八千七百六十五百
3,0000,0012
亿一十

Ordinal numbers

Ordnial numbers are created by adding the prefix to a cardinal number.

Unlike cardinal numbers, is never changed to if preceeding a measure word.

首个shou³ ge⁴first
第一个di⁴ yi² ge⁴first
第二个di⁴ er⁴ ge⁴second
第…个di⁴ ... ge⁴...th
倒数第…个dao⁴ shu³ di⁴ ... ge⁴...-to-last
倒数第二个dao⁴ shu³ di⁴ er⁴ ge⁴second-to-last
倒数第一个dao⁴ shu³ di⁴ yi² ge⁴last
最后的zui⁴ hou⁴ delast
上上个shang⁴ shang⁴ ge⁴previous-but-one
shang⁴ (yi²) ge⁴previous, last
zhe⁴(i) (yi²) ge⁴this
xia⁴ (yi²) ge⁴next
下下个xia⁴ xia⁴ ge⁴next-but-one

Fractions

1/2ban⁴half
1/3三分之一san¹ fen¹ zhi¹ yi¹one third
1/4四分之一si⁴ fen¹ zhi¹ yi¹one fourth
3/4四分之三si⁴ fen¹ zhi¹ san¹three fourth
A/BB分之AB fen¹ zhi¹ AA parts of B
%白分之…bai² fen¹ zhi¹ ...percent

Maths

+jia¹plus
jian³minus
×乘以cheng² yi³multiplied by
÷除以chu² yi³divided by
=de²equals
=等于deng³ yu²equals
x2平方ping² fang¹squared
x3立方li⁴ fang¹cubed
xn…方... fang¹...th power of
…根... gen¹...th root of

Attachment