Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Time

时间shi² jian¹time (period)
时候shi² houtime (moment)
  1. Units of time
  2. Time of day
  3. Telling time

Units of time

tian¹day
ri⁴ 文day
小时xiao³ shi²hour
时钟shi² zhong¹clock
ke⁴quarter of an hour
分钟fen¹ zhong¹minute
miao³second
毫秒hao² miao³millisecond

Time of day

早上zao³ shang⁴(in the) morning
上午shang⁴ wu³(in the) forenoon
中午zhong¹ wu³(at) noon
下午xia⁴ wu³(in the) afternoon
晚上wan³ shang⁴(in the) evening
ye⁴night
夜里ye⁴ liat night

Telling time

现在xian⁴ zai⁴now
dian³… o'clock
ban⁴half past …
现在几点了?xian⁴ zai⁴ ji³ dian³ le?What time is it?
08:008点ba¹ dian³
08:058点05分ba¹ dian³ ling² wu³ fen¹
08:108点10分ba¹ dian³ shi² fen¹
08:158点15分 / 8点一刻ba¹ dian³ shi² wu³ fen¹ / ba¹ dian³ yi¹ ke⁴
08:308点30分 / 8点半ba¹ dian³ san¹ shi² fen¹ / ba¹ dian³ ban⁴
08:458点45分 / 8点三刻ba¹ dian³ si⁴ shi² wu³ fen¹ / ba¹ dian³ san¹ ke⁴